Sut I Weithio Gyda Fi

Beth yw Bwyta | Hapus?

Gwasanaeth cyngor iechyd holistig yw Bwyta | Hapus – gyda fi, Rebecca Storch. Yr wyf yn cynghorydd iechyd holistig – neu ‘holistic health coach’ ac yn gweithio gyda bobl sydd angen ddarganfod fordd gwell i bwyta – a byw!

Yr wyf yn gweithio yn maes caethniwed (neu ‘addictions’) gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru am sawl blwyddyn. Ond mae gennyf cefndir gyda bwyta yn ddi-hapus. (Disordered eating). Wrth i fi gweithio trwyddo fy mhroblemau gyda bwyta, yr wyf wedi ddarganfod cydbwysedd hapus. Ac nawr dw i’n dod a fy mhrofiad a arbenigedd i chi. I helpu chi i ddarganfod bod na fordd i byw a bwyta yn naturiol, heb ots, neu pryder!

Falle bod bwyta yn hapus yn edrych yn gwahanol i bob un ohonom, ond y ffordd yr wyf i yn gweld e iw:

 • Ein bod yn bwyta beth yr ydym eisiau
 • Does dim euogrwydd gyda ni dros bwyta
 • Rydym yn mwynhau ein bwyd
 • Rydym yn hapus I ddod fewn I balans naturiol rhwng y bwydydd sydd ar gael
 • Ewn canolbwyntio fwy ar iechyd nag ar pwysau
 • Ewn byth ar deiets
 • Yr unig newidiadau wnewn I’n bwyd yw ar gyfer gwella iechyd
 • Rydym gyda ffydd yn ein hun, ac ein dewisiadau
 • Rydym gyda perthynas iach gyda’n cyrff, ac yn bodlon gwrando i’r negeseuon mae’r corff yn rhoi ynglun a bwydfeydd gwahanol
 • Rydym yn neud yn siwr bod bob rhan o’n bywydau yn llawn
 • Rydym yn edrych ar hol ein hun yn llawer o ffurffiau gwahanol, dim jist trwyddo bwyd yn unig
 • Rydym yn dysgu sut I ymdopi gyda ‘stress’.

Beth gewch chi wrth gweithio gyda Bwyta | Hapus?

Gwech chi sessiynau wedi teilwra i fitio be ‘da chi angen. Gewch chi siawns i ddatgelu beth bynnag sy’n poeni chi ynglun a sut da chi’n bwyta. Falle ma angen i chi golli pwysau, falle bod chi’n gor-meddwl am golli pwysau, falle mae’r fordd da chi’n bwyta yn rhwystro eich bywyd. Falle eich bod chi’n ‘addicted’ i rhai bwydydd a angen fod yn rhydd o nhw. Beth bynnag yw’r problem, wnewn mynd trwyddo fe gyda’n gilydd i ddod o hyd i ddealtwriaeth a bydd yn newid pobeth yn fordd positif a holistig! (Beth yw Holistig? Cliciwch yma)

Wnai rhannu gyda chi ffurfiau gwahanol o weld eich problem gyda bwyta, a dangos i chi llwyth o offer wahanol ar sut i newid e i rhywbeth positif.

 • Wnewch llenwi holiadur ar ol cysylltu a fi. Bydd yr holiadur yma yn rhoi bras olwg i fi o be da chi angen. Sy’n golygu dw i’n deall eich sefyllfa cyn ein sessiwn cyntaf
 • Wnewn trafod be da chi angen yn fwy dwfn yn ein sessiwn cyntaf. All hwn fod yn wyneb i wyneb, neu trwyddo e-bost, neu Skype, neu Facebook.
 • Ar ol y sessiwn cyntaf, fe gewch chi cynllun wedi ei ebostio i chi a fydd yn rhoi pwyntiau i chi ddilyn a meddwl ynglun cyn y sessiwn nesaf.
 • Mae’n argymell i ddilyn y sessiwn cyntaf gyda oleua un sessiwn arall, i mynd trwyddo sut wnaeth y pwyntiau ar cynllun newid eich meddwl, a ble da chi angen mynd o fyna mlaen. Mae’n hollol lan i chi faint o sessiynau hoffech gael.

Beth yw prisiau gweithio gyda Bwyta | Hapus?

Sessiwn Cyntaf

40 muned am £15

Sessiynau Canlynol

Awr am £25

Ble mae Bwyta | Hapus yn gweithredu?

Yr wyf yn gweithio wyneb i wyneb gyda unigolion yn Gaerfyrddin. Dw i’n gweithio yn Aardvark, neu yn y Waverly yn canol y dref.

Mae’n bosib i wneud newid i rhain, ond bydd yna cost o deithio ar ben y fee os dw i’n gweithio tu-allan i Gaerfyrddin.

Sut allai cysylltu a Bwyta | Hapus?

Allwch feindio fi ar ‘social media’ o dan @bwytahapus

Neu mae modd ebostio fi o’r blwch allwch gweld ar ochr dde y sgrin.

Beth yw Ystyr ‘Holistig’?

Yr wyf yn gweithio fel Cynghorydd Iechyd Holistig – neu Holistic Health Coach yn Saesneg. Ond be dw i’n golygu pan dw i’n dweud holistig? Oherwydd dw i bendant yn rhoi pwyslais ar phwysigrwydd hwn yn fy ngwaith. Yn gyffredinol mae edrych ar rhywbeth yn ffordd holistig yn golygu i gymryd y llun cyfan i fewn i ystyriaeth ac i weld sut mae bob rhan o’r darlun yna yn dylanwadi ar eu gilydd. Ac o rhan bwyta a bywyd – yr elfennau dw i’n disgwyl arno – mae’r rhun peth yn wir. Sut mae un elfen o’ch bywyd, yn dylanwadi ar eich bwyta? Mae’n hawdd, (ond yn gamgymeriad) i jist ddisgwyl ar eich bwyd ac arferion bwyta, a gobeithio bydd eich bywyd yn disgyn mewn i le. Dyna be oeddwn i wastad yn neud. Gobeithio oedd y ffordd o ni’n bwyta yn mynd i rhoi y bywyd perffaith i mi! Yr obaith oedd byddwn yn colli pwysau – ac dyna beth fydd yn gwneud fy bywyd 100% yn well. Ond dim dyna sut mae bywyd a bwyta hapus yn digwydd. Dim ond un elfen yw bwyd. Ar er mae edrych ar fel da ni’n bwyta, a be ‘da ni’n bwyta yn ‘meaningful’ ma RHAID cymryd pobeth i fewn i ystyriaeth.

Yr elfennau pwysig i edrych arno yw:

 • Perthnasau
 • Amser tu allan
 • Gwaith ystyriol i chi
 • Bywyd gyda gwerthoedd sy’n bwysig i chi
 • Amser i gofalu am eich hun
 • Iechyd meddyliol dda
 • Iaith a hunan-olwg positif tuag at eich hun
 • Antur a ffurfion o ddarganfod eich hun wrth gwthio allan o’ch ‘comfort zones’
 • Ymarferion sy’n ddatblygu eich gallu i fod yn gwerthawrogiol o’ch bywyd

Felly pan dw i’n gweithio gyda cleientiad, yr ydyn yn edrych ar yr elfennau yma i weld be all wella. Chi’n gweld: pan mae bob elfen yn troi yn hapus, does dim rhaid i bwyd cymryd ‘centre stage’ rhagor! Does dim sut pwyslais ar bwyd i fod yr un ‘source’ o hapusrwydd, cysur, ‘stress buster’ ac ati! Mae yr un peth yn wir o bob fath o gaethniwedion. Ysmygu, neu bod ar y we ormod – rydym yn or-defnyddio y pethau yma am ein fod wedi anghofio pwy ydyn ni yn y bon – neu y potensial o fod yn fwy. Does dim hyder gyda ni yn ein gallu i ddatblygu ein hun, i gwthio allan tuag at rhwybeth angysurus neu anodd. Mae hyn yn oed rhwybeth fel cymryd saib yn y diwrnod yn gallu fod yn anodd iawn i rhai unigolion, felly mae’n nhw’n bwyta yn cyflym neu beth bynnag. Y neges mae nhw’n dweud wrth ei hun yw diw nhw ddim yn pwysig. Mae gwaith a fod yn frysur yn fwy pwysig na nhw. A dyna sut mae edrych ar yr elfennau holistig yma yn pin-pointio yr ardaloedd gam yn ein bywyd sy’n gwneud i ni bwyta allan o balans.

Felly wrth edrych ar y rhestr uchod; be yn eich bywyd chi sy’n gam ar y funed? Ym mhle mae bwyd wedi cymryd ifynny y waith o’r elfennau eraill?

Rebecca xo

Siarad Cyhoeddus

Helo pawb,

Gobeithio da chi’n gael wythnos dda.

(Os da chi heb sylwi, diw fy Ngymraeg ddim yn perfaith – ond dw i ddim yn mynd i adael i hwnna fy stopio i rhag rhannu fy neges Bwyta | Hapus i chi gyd! Un o’r prif negeseuon ar y wefan yma iw i gario mlaen gyda agwedd positif : ) Felly bydd rhaid i chi naille cywiro fy Ngymraeg am ddim (rebeccabwytahapus (at) gmail (dot) com – diolch yn fawr), neu darllen fy gwefan saesneg www.eathappy.wales, neu cario mlaen darllen fel y mae. Newch chi ddim difaru!)

 • Un o fy brif testunau (ddim sypreis) i’w BWYTA YN HAPUS! Dw i’n ymdrin a’r pwnc yma yn fanwl yn fy Gweithdy Bwyta | Hapus, ond os da chi ddim yn gallu rhoi 3+ awr i ddod i’r weithdy, mae’r ‘araith’ yma yn delio gyda’r materion yn fwy bras ond yn rhoi digon i chi meddwl amdano o rhan eich bwyta a sut i wella eich perthynas gyda bwyd.
 • Siwgr – Byw gyda llai yw testun y’r araith yma. Dw i’n dangos i’r cynulleidfa sut cymaint o siwgr sydd yn bwydydd bob dydd a ‘iach’. Pwynt y testun yma i’w i helpu chi gwneud dewis ‘informed’ ar be da chi’n bwyta. Ar ben y dydd, mae siwgr yn gallu chwarae hafoc gyda sut da ni’n teimlo yn ein hun! O’s ein gôl iw i bwyta yn hapus, a teimlo yn hapus gydag ein bywd, mae’n bwysig i chofio bod sigwr yn chwarae rhan (negatif) gyda hynny.
 • Plant Iach. Dw i wedi gweithio gyda plant am blynyddau nawr. Dw i’n Hyfforddwraig Atal Ysmygu ar y funed, yn dangos i bobl ifanc peryglon ysmygu. Cyn hynny dw i wedi gweithio fel ‘Forest School Leader’, Nanny, a Swyddog Ieuenctid, yn ogystal a fod yn llys-fam i ddou a modryb i saith! Mae llawer ohnom yn codi plant, neu yn gwario amser, neu yn gweithio gyda plant bach – ac heb sylwi, yr ydym yn hybu agwedd negatif i bwyd gyda nhw. Yn yr ‘araith’ yma, rwy’n trafod pynciau fel ‘treats’, gael plant i bwyta pobeth, ac y fater o llwgrwobrwy (bribe) gyda bwyd! Bydd y ‘talk’ yma yn dangos i chi sut i magi bwytäwr iach, gyda archwaeth (appetite) iach fyd!

Ma modd cysylltu gyda fi ar y blog yma, neu trwyddo fy ebost rebeccabwytahapus (at) gmail (dot) com. Byddai yn trafod y pynciau yma ar y blog ym amser fyd.

Hwyl am nawr,

Rebecca x

Sut Mae ‘Affirmations’ Yn Gweithio

Fel welsoch chi yn fy post diwethaf, mae ‘affirmations’ yn pwysig i mi. Fe defnyddies i nhw pan dechreuais i gwella’r perthynas gyda fi fy hun.

Beth mae affirmations yn gwneud yw i:

 • Stopio y meddyliau arferol ac tebygol – negyddol
 • I ddechrau dangos bod chi’n bodlon edrych ar ol eich hun
 • Mae’r meddwl yn dechrau credu y tap newydd sy’n chwarae yn y meddwl

Dw i yn gweithio ar creu cerdiau positif ar gyfer siop Bwyta | Hapus, a dyma y ffath o brawddegau positif fydd ar y cerdiau yma.

Byddai yn credu rhai’n yn digon bach i fitio mewn i fag neu ym mhoced. Wrth gweld nhw, mae’n atgofio ni i ddweud y pethau caredig yma i’n hun.

Mae yn gallu teimlo braidd yn od i ail adrodd pethau da chi ddim yn credu ynddo! Ond beth yw pwrpas gwrando ar hen meddyliadau negatif yn y lle gyntaf? Does dim daioni i wrando arnynt, oleua gyda dweud y rhain mae’n bosib rhoi brec i’ch hyn am bach!

Rhowch go ar dweud rhain i’ch hyn, (am cyfnod go iawn) ac rwy’n addo wnewch teimlo’r gwahaniaeth ymhen bach!

Rebecca xo

 

Sut wnes i ddarganfod sut i bwyta yn hapus.

Yng ngoleg, ac yna yn brifysgol, nid oedd perthynas da gyda fi ‘da bwyd a bwyta. Roeddwn yn wirioneddol yn obsessed gyda fod yn denau, ac cyfri caloriau. Roeddwn yn cadw nodyn o bob un peth oeddwn yn bwyta. Diw e ddim yn dod fel sypreis i glywed nid oedd fy amser yn brifysgol yn un positif iawn – o gwbwl! Fe es i yn depressed ar un adeg, oherwydd nid oeddwn yn gallu colli pwysau am un rheswm. Fe wnes i byth feddwl dylse ni trio edrych ar ol fy hun, yn cynnwys fy iechyd meddyliol! Na, wnaeth y meddyliad ‘na byth dod i’r arwyneb. Be wnes i yn lle oedd dechrau bwyta bwydydd amrwd, a bwydydd amrwd yn unig! Bach yn extreme, rwy’n siwr wnewch chi cytuno. Wnaeth hwn ddim llawer am fy iechyd meddyliol, ond fe wnes i deimlo yn hapus fy mod i yn rhoi bwydydd mor dda yn fy ngorff. Am oedd y deiet yna yn glan iawn, heb siwgr prosessed neu bara ac pethau fel ati, fe daeth fy ngorff i deimlo yn iach iawn, ac naturiol fe golles i bwysau. Ond oedd e’n anodd i stopio. Es i lawr i fy pwysau lleia, ond am oeddwn yn bwyta sut cymaint o ffrwythau roeddwn wastad ar ‘blood sugar rollercoaster’ ac oherwydd roeddwn yn meddwl bod y bwydydd mor naturiol, oedd dim ots os bydde ni yn bwyta nhw trwy’r dydd. Ac dyna fe wnes i. Ond am gost. Fe golles i’r enamel oddi ar fy nhanedd.

Oedd rhaid newid. Oedd bwyta fel yna ddim yn hawdd, ac os oeddwn yn bwyta bwydydd arall (dim amrwd) oeddwn ddim yn sicr SUT i deimlo!

Ond diolch byth, tuag at yr un adeg, fe darganfodes i myfyrio a ioga. Oeddwn yn perthynas anodd ar y pryd fyd, ac es i i weld seicotherapist i gweithio trwyddo’r problemau yn y perthynas.

Ond beth wnaeth y tri peth yna i mi – y myfyrio, ioga a therapi – oedd i ddangos i fi pwy yr oeddwn. Ac sut i dderbyn y person yna.

Wnaeth y gwaith cymryd sawl blwyddyn, ond wedyn, yn araf fach, oeddwn yn dechre teimlo yn hapus o ddydd i ddydd. Fe wneis i ddarllen pobeth ag allwn ynglun a gorbwyta, caethniwedion (addictions) a hunan-derbyniaeth. Fe wir wnes i weithio yn drylwyr i ddod mewn i berthynas hapus gyda fy hun. Wnes i gorffen y perthynas oeddwn ynddo, ac wrth fy hun, oeddwn yn gorfodi fy hun mynd allan i’r byd (ble, yn y gorfennol oeddwn llawer rhy self-conscious).

Fe wnes i gwneud fy hun i ailadrodd ‘affirmations positif i fy hun’ fel, ‘Rwy’n derbyn fy hun’ ‘Mae gen i ffydd yn fy hun’, ac ati. Fe wnes i gadw dyddiadur gyda bethau oeddwn yn ddiolchgar am – gratitude journal yn lle food log.

Roeddwn wir yn dod yn hapus! Ac pan yn America blynyddau yn ol, fe wnes i gwneud y cam olaf i ddod mewn i balans llawn gyda bwyta.

Fe wnes i rhoi cantiataid i fy hun i fwyta beth bynnag yr oeddwn eisiau. Dim euogrwydd. Dim cyfri caloriau; yr wir, UNRHYW BETH! Oherwydd oeddwn yn gwlad arall, nid oeddwn eisiau rhoi limit i fy hun. Ond yn fwy na hynny, oeddwn yn gwybod yn fy esgyrn roedd neud hwn yn cam enfawr, ond hynnod o bwysig i fi.

Ac wyddoch chi be digwyddodd? Wel, rhoies i lot o bwysau arno! Ond yr oeddwn yn gwybod, oherwydd y gwaith oeddwn wedi gwneud i dderbyn fy hun, oedd hwn yn cam oedd RHAID i mi gymryd. Oeddwn yn sicr bod rhoi caniataid i fi i bwyta unrhyw beth, ar ol blynyddoedd o control, rules a deiets, yn peth a fydd yn newid pobeth. Roeddwn yn rili yn brofi, am unwaith ac am byth, fy mod ‘da hyder yn fy hun! Roedd hwn yn beth anhygoel. I gael ffydd yn fy hun ar ol blynyddoedd o bod yn gas tuag at fy hun. Yr oeddwn yn gwybod oedd gwneud y beth od yma yn mynd i rhoi lot FWY o ffydd i fi.

Felly fe bwytais pumpkin pie (mmm!), bara, bara a fwy o bara (wel, oeddwn yn gweithio yn pobpty organic yn Vermont ar y pryd!) a llawn dop o peanut butter ‘fyd. Bwytais lot o bethau blasus, fel rhywbeth or enw ‘malts’, sef diod a hufen ia ynddo! Ie, fel alwch gweld, es i amdano fe cant y chant!

Oedd rhaid i fi benthyg dillad arall am oeddwn wedi burstio allan o ddillad fy hun gyda fy ‘bola bara’ newydd. Ac y dillad fe gefais oedd hen dillad maternity fy ffrind! Ond wnaeth hwnna ddim stopio fi. Des I nol gartef gyda bola odd iawn, oedd e fel toes. Ond er oedd panic bach yn dechrau digwydd tu-fewn, wnes I dal at y syniad gryf yma tu-fewn bod e’n holl bwysig I fi I DDIM rhoi control nol arno beth oeddwn yn bwyta. Felly fe caries I ‘mlaen. Ac yn amser, roedd pethau eithaf amazing yn digwydd. I fi, oedd y pethau oedd yn digwydd yn hudolus! Ar ol byw bywyd o deimlo oedd byth digon o bwyd allan yn y byd I fi, oeddwn yn dechrau dweud ‘na, fi’n llawn’ ac yn teimlo yn absolutley yn iawn dweud ny. Oeddwn yn naturiol yn dweud na I bara achos o ni rili yn teimlo oeddwn wedi gael digon. Heb sylwi, ac yn mwynhau teilmad bod perthynas well yn digwydd gyda fi gyda bwyd, daeth y pwysau I ffwrdd. Fe wnes I astudio cwrs Maeth a iechyd. Yr oeddwn yn cadw arno myfyrio ac yn gwneud ioga, ond oedd dim angen therapi arnaf ers sbel. Oedd ioga yn holl bwysig I fi deimlo yn cydbwysedd gyda fy hun. Oeddwn wedi datblygi perthynas rili fantastig gyda fy hun. O rhywyn oedd yn rili yn casau fy hun ac sut oeddwn yn edrych, fe wnes I gweithio yn galed I, or diwedd, all dweud oeddwn yn wir yn hoffi fy hun.

Y peth mwyaf, y peth gwych, y peth absolutley ffantastig oeddwn wedi dysgu ar fy siwrne oedd – YR WYF GYDA FFYDD YN FY HUN!

Gyda ffydd yn fy hun i wastad edrych ar ol fy hun, i charco fy hun, i weithio yn galed am benefit fy hun –nid oedd bwyd gyda sut apel i fi rhagor. Or blaen, roedd bwyd fel cyffir i fi. Oeddwn yn byw bywyd gyda blincers arno. Dim ond yn edrych ar fy thighs, a fy mwyd. Ond wrth gwthio fy hun allan – a byw fy mywyd, ac trio pethau newydd (fel affirmations a myfyrio) fe wnes i gweld yr oeddwn i yn berson oedd yn wir yn becso am fy hun. (Ocei – yn charu fy hun!)

Roedd y teimlad ‘na werth y byd i fi.

Ac yna, cwpwl o blynyddau yn ol, fe wnes i meddwl bod llawer o bobol yn mynd trwyddo be wnes i. Dechreuais gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru fel gynghorydd dim ‘smygu, (smoking cessation advisor) i rhoi cymorth i unigolion yn trio rhoi’r gorau i ysymygu. Ac blwyddyn yma, 2017, yr wyf yn datblygu fy fenter newydd – sef hwn – Bwyta | Hapus.

Fy nod gyda’r gwaith yma yw i rhoi cymorth i unigolion ar sut i ddod o hyd i gydbwysedd gyda bwyta – a bywyd. Mae bwyta yn hapus yn rhywbeth, rwy’n siwr, bod llawer ohonom yn gobeithio gael. Falle bod bwyta yn hapus yn edrych yn gwahanol i bob un ohonom, ond y ffordd yr wyf I yn gweld e iw:

 • Ein bod yn bwyta beth yr ydym eisiau
 • Does dim euogrwydd gyda ni dros bwyta
 • Rydym yn mwynhau ein bwyd
 • Rydym yn hapus I ddod fewn I balans naturiol rhwng y bwydydd sydd ar gael
 • Ewn canolbwyntio fwy ar iechyd nag ar pwysau
 • Ewn byth ar deiets
 • Yr unig newidiadau wnewn I’n bwyd yw ar gyfer gwella iechyd
 • Rydym gyda ffydd yn ein hun, ac ein dewisiadau
 • Rydym gyda perthynas iach gyda’n cyrff, ac yn bodlon gwrando i’r negeseuon mae’r corff yn rhoi ynglun a bwydfeydd gwahanol
 • Rydym yn neud yn siwr bod bob rhan o’n bywydau yn llawn
 • Rydym yn edrych ar hol ein hun yn llawer o ffurffiau gwahanol, dim jist trwyddo bwyd yn unig
 • Rydym yn dysgu sut I ymdopi gyda ‘stress’.

 

Mae’r rhestr yma yn rhoi llun i ni o beth sy’n bosib pan yn trafod bwyta yn hapus. Enw fy menter yw Bwyta | Hapus oherwydd y ddou beth dw i’n edrych arno, ac sut maen’t yn ymgyswllt.

Ma fy siwrne fy hun dal yn ddatblygu. Rwy’n dysgu bethau newydd trwy’r amser. Diw pethau ddim wastad yn hawdd – dyna ‘dy bywyd. Ond os allai helpu unrhwyw un i ddarganfod y hapusrwydd sy’n bosib yn bywyd a ‘da bwyd, byddai wedi cyflweni fy mhwrpas ar y phlaned bach glas yma.

Yn y misoedd nesaf, y byddai yn:

 • Rhoi ffideos i fynny i drafod yn fwy drylwy am sut i bwyta yn hapus
 • Rhoi ‘freebies’ i chi – fel siart diolchgarwch (tanysgrifiwch yn y colofn yn y dde i gael mynediad!)
 • Cynnal gweithdau Bwyta Hapus i drafod y materion holl bwysig yn ein bywydau
 • Siarad yn gyhoeddus ynglun a rol bwyd am ein iechyd

 

Cadwch i galw ‘nol. Tan y tro nesaf – bwytewch yn hapus!

 

Rebecca x

Tanysgrifiwch i Lawrlwytho Siart Ddiolchgarwch Yn Rhad ac Am Ddim

Helo pawb,

Yn newydd ar y gwefan i’w ffordd i danysgrifio i fy ngylchlythyr misol Bwyta Hapus. Bydd tanysgrifio yn rhoi cyrchiad i gynnigion, cod’s cwpon, ac newyddion am be sydd gyda fi yn y gweill o rhan siarad yn cyhoeddus a gweithdai Bwyta Hapus – y cyfan gwbwl yn sych i’ch mewnflwch. Bydd arian i ffwrdd o sawl beth, a dim ond tanysgrifwyr fydd yn cael mynediad i’r cod’s yma.

Hefyd – wrth seinio ifynny gewch lawrlwytho siart Wythnos o Ddiolchgarwch am ddim! Rhywbeth i chi i argraffu ac i defnyddio pob wythnos. Mae rhoi ddiolch, ac yn meddwl am be ‘da ni’n gwerthfawrogi, yn wneud i ni teimlo yn llawer fwy hapus gyda bywyd. Os ydych yn teimlo wedi drysu gyda eich pwysau, ac yn ‘fed up’ o drio eich gorau i bwyta yn well neu yn edrych yn ffordd neilltuol, yna da chi ar ‘spiral’ negatif a fydd yn gwneud i chi i deimlo yn waeth yn y hir dymor.

Mae’n bosib i droi hwn o gwmpas – ac hynny yw, i teimlo ei’n bod ni’n gwerthfawrogi rhywbeth yn ein bywyd.

Dw i wedi creu y siart yma jist i chi – i helpu chi i droi pethau negatif, i bethe positif.

Mae yna pedwar brawddeg i chi cwbwlhau, gyda lle i wneud hynny bob diwrnod o’r wythnos.

Dyna gyda sydd angen gwneud i gael mynediad i’r siart yma, i’w i danysgrifio gyda eich cyfeiriad e-bost ar ochr dde eich sgrin!

Wnai edrych mlaen i rhannu fy newyddion gyda chi yn fy llythyr misol,

Tan hynny,

Bwytwch yn hapus!

 

Croeso!

Croeseo! Ma Bwyta Hapus yn lle i chi i ddarganfod sut i gael cydbwysedd gyda bwyta, bwyd, a bywyd gyda finne, Rebecca Storch.

Rwyf yn cynnal sessiynau cymorth iechyd holistig i unigolion, a grwpiau. Naille i ddarganfod cynllun i’w siwtio chi, neu sessiwn coginio iach.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a fi wrth danfon ebost i rebeccabwytaiach@gmail.com